Statuten

De statuten, het huishoudelijk reglement en de huisregels vormen samen de basis voor de vereniging. Hieronder de meest recente versie.

Statutenwijziging vereniging

Op zeven juni tweeduizend drieëntwintig verscheen voor mij, mr. Adolf Dirk Plaggemars, notaris te Enschede:

Arjen Schultinga, geboren te Opsterland op negentien augustus negentienhonderdvierennegentig, met kantooradres Hengelosestraat 571, 7521AG Enschede.

De verschenen persoon heeft verklaard dat:

 1. de algemene vergadering van NLUUG, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres Sweelincklaan 8, 6815 BH Arnhem, handelsregisternummer 40533872, hierna te noemen: de “Vereniging”, op elf mei tweeduizend drieëntwintig heeft besloten: a. de statuten van de Vereniging te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen; en b. de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit notulen van de algemene vergadering, waarvan een exemplaar aan deze akte zal worden gehecht;
 2. de statuten van de Vereniging laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op twee juni tweeduizendtien verleden voor mr. P. van der Kolk, notaris te Ede.

De verschenen persoon heeft verklaard ter uitvoering van gemeld besluit tot statutenwijziging hierbij de statuten van de Vereniging te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:

Statuten

Definities:

 • “Open” in de context van standaarden duidt op specificaties waarvan de beschrijving voldoende gedetailleerd is en vrij van patenten, waardoor commerciële en niet-commerciële partijen deze zonder belemmering kunnen implementeren en verspreiden.
 • “Open” in de context van systemen duidt op computerapparatuur waarvan de werking van alle componenten zoveel mogelijk gebruik maakt van Open standaarden.
 • Schriftelijk kan zowel per (post)brief als per e-mail zijn.

Naam en zetel

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: “NLUUG”.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

Doel

Artikel 2

 1. Het doel van de vereniging is: a. in het algemeen, het behartigen van de belangen van gebruikers van op Open standaarden gebaseerde software en Open systemen. b. het onder de leden verspreiden van kennis over Open standaarden en de software en infrastructuur die daar gebruik van maakt. c. het onder de leden verspreiden van kennis over de werking van Open systemen. d. het stimuleren van de toepassing van Open standaarden en Open systemen in de professionele omgeving van onder andere bedrijven, organisaties, overheid en onderwijs. e. het verbeteren van de contacten tussen professionele gebruikers en de bedrijven die zich bezighouden met systemen gebaseerd op de UNIX traditie van Open systemen, zowel nationaal als internationaal.
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: a. het met regelmaat organiseren van onafhankelijke technische conferenties voor leden, waarbij ook leveranciers en gelieerde groepen zich kunnen presenteren. b. het stimuleren, initiëren en organiseren van thema-bijeenkomsten en andere ontmoetingen. c. het distribueren van software en documentatie, voor zover zij daartoe in staat en gerechtigd is. d. contacten te onderhouden met andere nationale en internationale organisaties met vergelijkbare doelstellingen. e. het opbouwen en onderhouden van contacten met leveranciers van hardware, software, kennis en/of kunde, die geacht worden voor haar leden van belang te zijn.

Duur

Artikel 3

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
 3. De vereniging is opgericht op tien december negentienhonderd tweeëntachtig.

Lidmaatschap

Artikel 4

 1. De vereniging kent leden. Leden zijn natuurlijke personen, geen rechtspersonen.
 2. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Dit blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
 3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

Artikel 5

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door de dood van het lid;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging door de vereniging;
  4. door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
  1. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  2. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);
  3. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
 3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
  • wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op een november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan;
  • wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld. De opzeggingstermijn is ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Bedrijfsregelingen

Artikel 6

 1. Organisaties met een bedrijfsregeling zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd de bedrijfsregeling door schriftelijke opzegging te beëindigen.
 2. Organisaties met een bedrijfsregeling zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
 3. De bedrijfsregeling eindigt:
  1. door opheffing van de rechtspersoon;
  2. door opzegging door de organisatie met de bedrijfsregeling;
  3. door opzegging door de vereniging;
  4. door ontzetting.
 4. Opzegging van de bedrijfsregeling door een organisatie kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur.
 5. Opzegging van de bedrijfsregeling namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
 6. Ontzetting uit de bedrijfsregeling kan alleen worden uitgesproken wanneer een organisatie in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer de organisatie de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat de organisatie zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het beteffende organisatie is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is blijft de organisatie geschorst.
 7. Wanneer de bedrijfsregeling in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door de organisatie verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Contributies

Artikel 7

Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Contributie-wijzigingen kleiner dan twee keer de inflatie-correctie kunnen zonder goedkeuring door de ALV worden doorgevoerd.

Bestuur

Artikel 8

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
 2. Bestuursleden hebben ieder één (1) stem in de bestuursvergadering. Bij staken van stemmen beslist de voorzitter, bij afwezigheid van de voorzitter beslist het oudste aanwezige bestuurslid.
 3. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen wordt het besluit genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
 4. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
 5. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 6. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
 7. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie (3) jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onbeperkt onmiddellijk herbenoembaar.
 8. Bestuurstaken worden zo ordentelijk mogelijk overgedragen. Een vertrekkende bestuurder moet de gelegenheid krijgen te laten zien wat hij heeft gedaan tijdens zijn bestuursperiode. Is alles goed overgedragen, dan kan het overig bestuur hem décharge verlenen. (Toevoeging WBTR artikel 10)
 9. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
 10. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere bestuurders of is de andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de vereniging belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk met het bestuur van de vereniging belast.
 11. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.

Artikel 9

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Bij de vervulling van haar taak richt het bestuur zich naar het belang van de vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
 2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 10

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

Algemene ledenvergaderingen

Artikel 11

 1. De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in Nederland en wel zoals in de oproeping vermeld.

Toegang tot en stemrecht op de ALV

 1. Het bestuur kan besluiten dat een lid bevoegd is om in persoon, of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Het gebruik van het elektronische communicatiemiddel komt voor risico van de stemgerechtigde.
 2. Voor de toepassing van lid 1 is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Door het bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Indien het bestuur besluit voorwaarden te stellen, worden deze voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.
 3. Het bestuur kan besluiten dat een stemgerechtigde bevoegd is zijn stem reeds voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel uit te brengen. Tot het op deze wijze stem uitbrengen zijn slechts gerechtigd zij die op een bij de bijeenroeping van de algemene vergadering te vermelden tijdstip als stemgerechtigden in het ledenregister van de vereniging staan vermeld. Op deze wijze stemmen is slechts toegestaan nadat de algemene vergadering is bijeengeroepen, doch nooit eerder dan op de veertiende dag voor die van de vergadering en nooit later dan op de dag voor die van de vergadering. Het bestuur draagt zorg voor de registratie van deze stemmen en deelt de stemmen mede aan de voorzitter van de algemene vergadering. Een stemgerechtigde die op deze wijze stem heeft uitgebracht, kan zijn stem niet herroepen. Evenmin kan hij op de algemene vergadering opnieuw stem uitbrengen. Indien het lid dat op deze wijze stem heeft uitgebracht ten tijde van de algemene vergadering niet langer lid van de vereniging is, wordt zijn stem niet geacht te zijn uitgebracht.

Bijeenroeping ALV

 1. Indien het bestuur heeft besloten voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, waarmee aan de algemene vergadering kan worden deelgenomen, of stemgerechtigde de bevoegdheid toe te kennen om reeds voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel stem uit te brengen, wordt dit bij de oproeping bekend gemaakt onder vermelding van voorwaarden.

Artikel 12

 1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden die niet geschorst zijn alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
 2. Ieder lid heeft één stem die uitgebracht kan worden. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen laten uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd lid.
 3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
 4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
 5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 13

 1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 14

 1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.
 2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
 3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
 5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

Artikel 15

 1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
 2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
 3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Statutenwijziging

Artikel 16

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
 5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden register.

Ontbinding en vereffening

Artikel 17

 1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
 2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
 5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
 6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Reglementen

Artikel 18

 1. De algemene ledenvergadering kan één of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
 3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

Slotbepaling

Artikel 19

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

SLOT AKTE

Waarvan akte is verleden te Ede op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.

Tags